RELACJE


2013
Protokół z Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego
Koła nr 40 w Wierzbicy


Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze odbyło się w dniu 03-02-2013.
W zebraniu uczestniczyło 33 członków Koła nr 40 (załącznik 1), na ogólny stan członków Koła 138 osób. Z ramienia Zarządu Okręgu, Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze obsługiwał Kol. Krzysztof Solis.
Kończący kadencję prezes Koła nr 40 kol. Maciej Adamiec otworzył Walne Zgromadzenie i przedstawił porządek obrad (załącznik 2). Zgromadzenie minutą ciszy uczciło pamięć zmarłych członków PZW w okresie minionego roku. Następnie poddał pod głosowanie wybór na Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
Na Przewodniczącego Zebrania - kol. Mariusz Makowski (po wyrażeniu osobistej zgody do pełnienia tej funkcji) - wybrany ilością głosów 30/33 (1 os. bez prawa do głosowania)
Na Sekretarza Zebrania – kol. Krzysztof Janek (po wyrażeniu osobistej zgody do pełnienia tej funkcji) – wybrany ilością głosów 30/33 (1 os. bez prawa do głosowania)
Po odczytaniu przez Przewodniczącego Zebrania harmonogramu wystosowano Uchwałę (Uchwała nr 1) poddającą pod głosowanie o przyjęcie porządku obrad.
Po odczytaniu uchwały, odbyło się głosowanie w którym ilością głosów 26/33 (1 os. bez prawa do głosowania) przy 2 głosach wstrzymujących zatwierdzono porządek obrad.
Przed wyborem Komisji wystosowano Uchwałę (Uchwała nr 2), dotyczącą sposobu głosowania (jawny lub tajny).
Po odczytaniu uchwały, odbyło się głosowanie w którym ilością głosów 24/33 (1 os. bez prawa do głosowania) 5 przeciw i 3 głosach wstrzymujących uchwalono, że wszystkie wybory na Zebraniu będą miały przebieg jawny.
Wybór Komisji Mandatowej
Kol. Zdzisław Kaczyński – głosowało za 27/32
Kol. Mariusz Łyżwa – głosowało za 25/32
Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji
Wybór Komisji Wyborczej
Kol. Mariusz Makowski – nie wyraził zgody
Kol. Stefan Ziętek – głosowało za 30/32
Kol. Sławomir Szmitkowski – głosowało za 29/32
Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji
Wybór Komisji Skrutacyjnej
Kol. Mirosław Styczyński – głosowało za 25/32
Kol. Adam Adamiec – głosowało za 26/32
Kol. Stanisław Gąszczyk – glosowało za 26/32
Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
Kol. Zenon Łyżwa – glosowało za 30/32
Kol. Rafał Ruzik – głosowało za 30/32
Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji
Przewodniczący Komisji Mandatowej odczytał protokół (załącznik 3) Komisji Mandatowej o ważności Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego §53 pkt.8 statutu (obecności).
Sprawozdanie Zarządu Koła za kadencję.
Odczyt przez Prezesa sprawozdania (załącznik 4) za kadencję,

dotyczący działalności Zarządu Koła a także wydarzeń jakie wystąpiły w środowisku wędkarskim Koła nr 40 w Wierzbicy. Prezes Kola podziękował wszystkim za współpracę i za wsparcie w organizowaniu zawodów wędkarskich: Seniorów, Juniorów oraz najmłodszych adeptów wędkowania.
Dyskusja
Po odczycie sprawozdania nastąpiła dyskusja dotycząca spraw nurtujących wędkarzy Koła.
Główne sprawy dotyczące dyskusji :
opłaty członkowskie
zmiany w regulaminie RAPR
zmiany statutowe PZW
kondycja łowisk podlegających pod Okręg Radom (gł. zbiornik Domaniów)
poziom wędkarstwa sportowego w Kole
porozumienia między Okręgami
Dużą część dyskusji zajęła sprawa, która w dość niekorzystnym świetle postawiła Koło nr 40 w Wierzbicy. A mianowicie sprawa Kol. J. Ciapały i jego działania wbrew statutowi PZW. W skutek czego dwóch Członków Zarządu zostało zawieszonych:
Kol. Dariusz Bernadzikiewicz - kara 1.5 roku
Kol. Mirosław Lis – kara 12 m-cy.
Kol. Zdzisław Kaczyński – nie przyznano odznaki PZW
Podczas dyskusji i argumentacji swojej postawy Kol. J. Ciapała upierał się o słuszności swoich działań i sugerował nieprzychylność Władz Okręgu Radom wobec swojej osoby.
Po tym fakcie Kol. Krzysztof Solis – opiekun Zebrania z ramienia PZW Okręg Radom odczytał Kol. J. Ciapale „Statut PZW” stanowiący o warunkach przyznawania odznaczeń w Kołach i organach wnioskujących o takie odznaczenia. Po odczytaniu Statutu Kol. Krzysztof Solis złożył na ręce Kol. J. Ciapały wezwanie dotyczące stawienia się w Sądzie Koleżeńskim w sprawie złożenia zeznań w toczącym się przeciwko zainteresowanemu postępowaniu w wyżej wymienionej sprawie.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Odczyt Sprawozdania Komisji Rewizyjnej (załącznik 5) przez Kol. Jacka Ciszka (zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej) za czas kadencji ustępującego Zarządu.
Jednocześnie wystosowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Kola nr 40.
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
Sprawozdanie (załącznik 6) odczytał przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Kol. Stefan Ziętek.
Głosowanie nad absolutorium ustępujących członków Zarządu Koła
(wniosek Komisji Rewizyjnej)
Za udzieleniem absolutorium głosowało 25 uprawnionych
Przeciw udzieleniu absolutorium 3 uprawnionych
Wstrzymało się od głosu 4 osoby
Po głosowaniu osób uprawnionych ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium.
Wybory Władz i Organów Koła zgodnie z zasadami wyborów
Na początku wyborów zgłoszono wniosek w sprawie poddania pod głosowanie ilości osób wchodzących w skład nowo-wybranego Zarządu.
Propozycja 1 – Zarząd 5-osobowy – głosowało za 11/32 uprawnionych
Propozycja 2 – Zarząd 7-osobowy – głosowało za 17/32 uprawnionych
Propozycja 3 – Zarząd 10- osobowy – głosowało za 1/32 uprawnionych
Wstrzymało się od oddania głosu – 3 osoby
Na podstawie glosowania ustalono że Zarząd Koła nr 40 w Wierzbicy będzie złożony z 7 członków.
Odczyt Komisji Wyborczej:
Wybór Prezesa Koła:
Kandydat na funkcję Prezesa Koła– Kol. Maciej Adamiec (brak kontrkandydata)
Kandydat wyraził zgodę na pełnienie funkcji.
Wynik głosowania na Prezesa Zarządu Koła nr 40 w Wierzbicy
Głosowało 32 osób uprawnionych do oddania głosu. Za oddało głos 30, przeciw -0, wstrzymało się – 2

Wybór Członków Zarządu:
Kandydaci:
Kol. Wojciech Matejski – głosowało za 21/32
Kol. Wojciech Adamiec – głosowało za 12/32 – nie uzyskał min. glosów
Kol. Mirosław Majewski – głosowało za 23/32
Kol. Krzysztof Janek – głosowało za 27/32
Kol. Stefan Ziętek – głosowało za 22/32
Kol. Rafał Ruzik – głosowało za 27/32
Kol. Lech Dujka – glosowało za 26/32

Kandydaci przed głosowaniem wyrazili zgodę na pełnienie funkcji.
Wybór Członków Sądu Koleżeńskiego:
Adam Farbiś - głosowało za 27/32 - przewodniczący
Feliks Dujka – głosowało za 29 /32
Sławomir Szmitkowski – głosowało za 24/32
Kandydaci przed głosowaniem wyrazili zgodę na pełnienie funkcji.
Wybór Członków Komisji Rewizyjnej:
Zdzisław Kaczyński – głosowało za 28/32 – przewodniczący
Mariusz Makowski – głosowało za 28/32
Zenon Łyżwa – głosowało za 27/32
Kandydaci przed głosowaniem wyrazili zgodę na pełnienie funkcji.
Wybór Delegata Koła
Janusz Ciapała – głosowało za 4/32
Mariusz Makowski – głosowało za 10/32 – wybrany jako Delegat Koła
Maciej Adamiec - – głosowało za 18/32
Podjęto decyzję, że w przypadku absencji delegata obowiązki jego przejmuje prezes Koła – Maciej Adamiec
Kandydaci przed głosowaniem wyrazili zgodę na pełnienie funkcji.
Decyzje personalne w sprawie zawiązania się Zarządu:
W czasie przerwy Prezes Koła nr 40 w porozumieniu z nowo-wybranymi Członkami Zarządu ustalili funkcje osobowe dla nowo-zawiązanego Zarządu.
Kol. Maciej Adamiec – Prezes Koła nr 40 w Wierzbicy– głosowało za 21/32
Kol. Krzysztof Janek – zastępca Prezesa , Sekretarz
Kol. Mirosław Majewski – Gospodarz Koła
Kol. Stefan Ziętek – Skarbnik
Kol. Rafał Ruzik – członek Zarządu ,
Kol. Wojciech Matejski – członek Zarządu
Lech Dujka – członek Zarządu.
Uchwały i wnioski:
Uchwała 1:
Uchwała polegająca na poddaniu pod głosowanie Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.
Po odczytaniu uchwały, odbyło się głosowanie w którym ilością głosów 26/32 (1 os. bez prawa do głosowania) przy 2 głosach wstrzymujących zatwierdzono porządek obrad.
Uchwała 2:
Uchwała dotyczy wyboru sposobu głosowania. Głosowanie może odbyć się w dwojaki sposób:
-jawny
-tajny
Po odczytaniu uchwały, odbyło się głosowanie, w którym ilością głosów 23/32 (1 os. bez prawa do głosowania) 5 przeciw i 3 głosach wstrzymujących
Wniosek 1:
Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Kola nr 40.
Za udzieleniem absolutorium głosowało 24 uprawnionych
Przeciw udzieleniu absolutorium 3 uprawnionych
Wstrzymało się od głosu 4 osoby
Wniosek 2:
Wniosek dotyczący sposobu nagradzania zawodników – zwycięzców w zawodach na szczeblu Kołowym
Juniorzy – nagrody rzeczowe
Seniorzy – talony – głosowało
Głosowało 32 osób uprawnionych do oddania głosu. Za oddało głos 30, przeciw -0, wstrzymało się – 2
Wniosek 3:
Wniosek formalny wzywający Władze PZW Okręg Radom do wyjaśnienia decyzji o wysokości kary oraz cofnięcia kar dla Kol. Dariusza Bernadzikiewicza i Kol. Mirosława Lisa.
Głosowało 31 osób uprawnionych do oddania głosu. Za oddało głos 30, przeciw -0, wstrzymało się – 1
Wniosek 4:
Wniosek formalny wzywający Władze PZW Okręg Radom do wyjaśnienia decyzji o nie przyznaniu odznaczenia Kol. Zdzisława Kaczyńskiego
Głosowało 32 osób uprawnionych do oddania głosu. Za oddało głos 31, przeciw -0, wstrzymało się – 1
Odczyt protokołu Komisji Uchwał i Wniosków z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego (załącznik 7)

Zakończenie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.

ANEKS 1:
W dniu 05-02-2013 Zarząd Koła nr 40 podczas pierwszego Zebrania Zarządu ustalił wstępny budżet i plan pracy Koła.
Ustalenie harmonogramu zawodów (załącznik 8)
Ustalenie kwot na talony dla zwycięzców startujących w zawodach – seniorzy
Ustalono:
I-miejsce – talon w wysokości 150 pln.
II-miejsce – talon w wysokości 100 pln
III miejsce – talon w wysokości 50 pln
za największą rybę – dyplom


Prace organizacyjne:
W I półroczu 2013 roku pomijając Zebrania Zarządu, organizację zawodów, planowane są dwa spotkania na terenie zbiornika „Resztówka” celem niezbędnych prac porządkowych. O pomoc w utrzymaniu terenu zielonego wokół zbiornika, Prezes Koła zwróci się z pisemną prośbą do Rady Gminy w Wierzbicy.
Wstępne terminy prac porządkowych ustalono:
20-04-2013
01-06-2013
W związku z tym istnieje możliwość czasowego zamknięcia zbiornika na czas prac porządkowych. Ewentualne zamknięcie zostanie podane do publicznej informacji.
Protokół przekazania
Podczas zebrania Zarządu nastąpiło sporządzenie protokołu (załącznik 9) przekazania dokumentów i rzeczy będących w posiadaniu ustępującego Skarbnika Kol. Dariusza Bernadzikiewicza na rzecz nowo-wybranego Kol. Stefana Ziętka.